Ders

Oblast VaVaI

 

Koncepce

Následující komponenty Ders® jsou navrženy tak, aby vytvořily spolu s dalšími zdrojovými komponenty IS organizace integrované informační prostředí, které podporuje strategické řízení a řízení kvality VaVaI ve veřejných výzkumných organizacích. Mohou fungovat solitérně, ale největší přínosy poskytují, pokud mohou navzájem sdílet data a spolupracovat.

 

Správa projektového portfolia

SPP je integrační komponenta podporující strukturované řízení Programů, Projektů, a jejich Portfolií (3P). Umožňuje nastavení struktury 3P, rozdílných úloh v 3P a transformací strategických cílů do struktury cílů/parametrů v 3P.

Portfolio projektů je soubor programů, projektů a/nebo operací, nemusí být nutně závislé, či dokonce příbuzné, ale jsou řízeny společně jako skupina pro dosažení strategických cílů definovaného organizačního celku.

Program je podmnožina projektového portfolia tvořená skupinou souvisejících projektů řízených koordinovaným způsobem s cílem: „ získat přínosy a kontrolu, která není k dispozici na úrovni jednotlivého projektu“.

SPP spolupracuje s moduly GaP (CO hodnotit) a IGA (JAK) hodnotit a souhrnně řídit.

Granty a projekty

Modul GaP je základní komponentou konceptu, umožňující nastavení a monitorování celého životního cyklu klasifikovaných projektů (VaVaI a jeho kategorie, OP, CRP, FRVŠ, interní projekty) a přidělených finančních zdrojů.

Interní grantová agentura

Ve spojení s modulem GaP zajišťuje přípravu, hodnocení, schválení a monitorování projektů a přidělených finančních podpor.

Ve spojení s modulem SPP zajišťuje datové propojení cílů programů ve formě kritérií do hodnocení projektů a stanovení dosaženého skóre projektu.

Podpora vedení akademických pracovníků

Úlohou PVAP je evidence hlavních aktivit a dosahovaných výsledků akademických pracovníků.

Za tímto účelem pracuje aplikace obvykle s několika zdrojovými komponentami IS.

Správa kapacit výzkumné infrastruktury

SKVI podporuje monitorování, řízení a vykazování využití kapacity infrastruktury, včetně např. i servisních a jiných podpůrných pracovišť, pokud je u nich zaveden systém vykazování činností.

Správa zakázek

Hlavním úkolem SZ  je podpora procesů zakázek hospodářské činnosti (organizace v roli dodavatele služeb na trhu) v pasivním aktivním režimu, tedy procesů související s evidencí a hodnocením poptávek, zpracováním nabídek, jejich schválením, sledováním realizace a vypořádání.

Plánování rozpočtu zakázky, projektu

PRZ je nástroj pro kalkulace rozpočtu osobních nákladů zakázky na základě vyčíslení požadavku na kapacitu lidských zdrojů a jejich kvalifikaci. Plánování těchto kapacit probíhá buď v SZ, nebo v GaP.

OBD - evidence a vykazování publikační činnosti

OBD je nástroj pro správu dat výsledků vědecké a výzkumné činnosti dle specifikace IS VaVaI a jejich přenos do tohoto systému. Je vybaven nástrojem podpory rozlišení tzv. predátorských časopisů.

Správa duševního majetku

SDM je nástroj pro zachycení okolností vzniku této formy majetku (IP background), jeho klasifikaci a monitorování životního cyklu. Zahrnuje data potřebná pro audit IP (případně due dilligence při prodeji). Na vstupu získává data z OBD, GaP, případně jiných IS.

Zpět na produkty

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás