Ders

Software jednoduše

Tvoříme jednoduchý software, který odstraňuje papírové koloběhy a umožňuje soustředit se na odbornou práci.
Slouží a neobtěžuje.

Co děláme

Monitorujeme změny vnějšího prostředí našich klientů, analyzujeme jejich potřeby, navrhujeme a vytváříme SW, který podporuje uživatele IS. Následně jej implementujeme, udržujeme a inovujeme.

Zde uvádíme oblasti, kterými se zabýváme.

Oblast VaVaI

Vysoké školy a veřejné výzkumné instituce jako právnické osoby veřejného práva čelí legislativním a dalším požadavkům zainteresovaných stran, často s dopadem do jejich financování. 

Ders® tyto aktuální i budoucí požadavky monitoruje, vyhodnocuje, promítá do vývoje a nastavení funkcí svých aplikací. 

podrobnější popis

Oblast koloběhů

Software pro spolupráci při tvorbě obsahu dokumentů, následného elektronického schvalování, koloběhu organizací jako podpora zajištění provozních, ekonomických a legislativních agend (například žádosti o dovolenou, smlouvy, faktury, směrnice, žádosti o ...).

podrobnější popis

Zakázkové aplikace

Pokud to trochu souvisí s oblastí koloběhů nebo VaVaI nebo jako nadstavba nad provozovanými informačními systémy v prostředí veřejné vysoké školy nebo Akademie věd (typicky studijní, ekonomický a personální), tak se pustíme do realizace s vidinou možného zobecnění v novém produktu.

podrobnější popis

Centrální důvěryhodné úložiště dokumentů

V organizacích dnes existuje a vzniká velké množství dokumentů, v elektronické či papírové podobě, které je zapotřebí sdílet mezi více uživateli, či SW aplikacemi. Nástroj pro systematickou práci s dokumenty představuje tzv. Document Management System.

Pokud je navíc potřeba doplnit funkci, která zabezpečí, že dokument je k dispozici po dobu jeho životního cyklu v nezměněné podobě,  je třeba se vybavit centrálním důvěryhodným úložištěm. Za tímto účelem dodáváme in-house řešení CUL - Centrální dvěryhodné dlouhodobé úložiště dokumentů.

 

podrobnější popis

Sociální služby

V oblasti sociálních služeb tvoříme softwarové řešení již od roku 2008. V oblasti máme zkušenosti jak s procesem benchmarkingu, řízení sítě a podpory jejícho financování, tak i tvorby elektronického katalogu. Rozumíme terminologii a kromě očekávané IT podpory, Vám pomůžeme i s metodikou implementace.

podrobnější popis

Dotační řízení

Komplexní nástroj pro správu dotačního řízení

V oblasti dotačních titulů, dotačního řízení, podporujeme celý proces. Od vypsání dotačního titulu, přes sběr žádostí, projektů, formální i odbornou úroveň hodnocení, až do ukončení projektu. Naše Dotační řízení je návodné, aby jak žadatel, tak správce nebo hodnotitel, nebyl obtěžován zbytečným nebo složitým formulářem a systém mu pomáhal.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Zvýšení konkurenceschopnosti a modernizace produktů DERS

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Zaměřeno na nové technologie s cílem modernizace produktů, výuku jazyků a rozvoj měkkých dovedností.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Expertní systém pro strategické řízení výzkumné organizace

Nástroj poskytne agregaci dat o výsledcích výzkumů jednotlivých výzkumných organizací, dále tvorbu detailních reportů a díky spolupráci s odborníky na řízení vědeckých institucí, budou do aplikace zakomponovány algoritmy poskytující, na základě vyhodnocení dat, rady a doporučení pro řídící pracovníky vědeckých organizací.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Vývoj podpůrného software pro uložení a prezentaci dat z provozních systémů

Cílem je zapojení do komponenty podpory vedení akademických pracovníků (PVAP) v oblasti sledování dosahovaní stanovených hodnot pracovníky. Na základě konzultace s odborníky z praxe, tedy akademickými pracovníky ČVUT, bude navržena taková architektura a funkce aplikace, aby se zefektivnila práce se komponentou PVAP, tak i vlastní získávání dat bylo efektivní.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Oracle change data capture do PostgreSQL

Obvykle se přenos z jedné databáze do druhé děje dávkově. Dávkové přenosy mají ale velkou latenci a není pak možné nad replikovaným prostředím provádět "online reporting". Projekt vyřeší neexistenci nástroje na online migraci z Oracle db do PostgreSQL na principu change data capture.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Inovace produktu mobilit o část příjezdů a aktualizace výjezdů

Návrh procesu včetně vzorových šablon pro obsluhu mobility příjezdů (plnění bude primárně v anglickém jazyce, protože zahraniční studenti nemluví po většinou česky) a provedení analýzy stávající aplikace provedení návrhů pro aktualizaci v oblasti výjezdů. Identifikace integračních vazeb na externí systémy (např. studijní systém nebo různé číselníky státu, které jsou přístupné ve strojové podobě).
 

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Výběr a modernizace BPMN nástrojů produktů skupiny

Cílem projektu je sjednocení BPMN nástrojů v aplikacích žadatele do jedoho tak, aby vyhověly požadavkům zákazníků v následujícíh 5-10 letech. Současně, přechod v rámci stávajících aplikací musí být s přiměřeně rozumnými náklady.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Návrh a implementace návrhového vzoru integrační platformy pro produkty DERS

Cílem projektu je najít takový otevřený nástroj, který umožní odtranit stávající problémy. Dále pak i zajistit spolehlivý zokumentovaný návrhový vzor, aby bylo možné úlohu opakovat a přenášet i na zákazníka = otevřené řešení. Žádný vendor lock in.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

NÁVRH SYSTÉMU PRO SBĚR A VYHODNOCENÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ Z NOSITELNÝCH SENZORŮ

Cílem tohoto projektu je navrhnout vhodné řešení využívající nositelné senzory pro monitoring aktuálních vitálních hodnot osob a následné zpracování, uložení a dlouhodobé vyhodnocování získaných dat.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Vývoj podpůrného software pro monitoring výsledků ve vědeckých databázích je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je zjištění, zda se publikace zadaní v OBD nachází v uvedených vědeckých databázích. Na základě konzultací s odborníky využívající systém OBD bude navržená taková architektura a funkce aplikace, aby se zefektivnila práce s OBD při kontrole dat s VD.

podrobnější popis

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Inovace produktu SKVI o instantní identifikaci operace

Cílem projektu je vyřešení identifikace operace na infrastruktuře tak, že uživatelé s využitím běžných technických prostředků (mobil, karta) provdou identifikaci operace.

podrobnější popis

Pojďte s námi spolupracovat

Přijde Vám zajímavé co děláme, jak to děláme nebo koho hledáme? 

kontaktujte nás